Onze school-/zorgvisie inzake gelijke onderwijskansen

Er is niets zo mooi als kinderen leren lezen, schrijven, de wereld te laten ontdekken en ze te helpen een eigen weg te zoeken. Voor een leerkracht is het fantastisch om de verbazing in de ogen van een kind te zien wanneer het iets nieuws heeft ontdekt. Deze verbazing willen wij in de ogen van ELK kind zien.

Het is echter enerzijds zo dat de maatschappelijke omstandigheden waarin kinderen opgroeien vaak een grote invloed hebben op hun schoolprestaties en schoolloopbaan. Een bepaalde sociale, economische of culturele achtergrond kan betekenen dat een kind bij de start in het basisonderwijs al achterloopt op andere kinderen en daardoor gedemotiveerd raakt.

Anderzijds kunnen er ook problemen ontstaan bij kinderen waarbij de thuissituatie het wel toelaat om zich volledig te ontplooien. Ook deze kinderen betrekken wij in ons gelijke onderwijskansenbeleid.

Alle leerlingen die het risico lopen achterop te raken, hebben dus extra zorg en aandacht nodig. Wij trachten om onderwijs op maat te maken voor elk kind.

Om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden leggen wij het accent op het vroegtijdig opsporen en aanpakken van problemen.

Op een doeltreffende manier proberen wij deze moeilijkheden te detecteren door gebruik te maken van een efficiënt leerlingvolgsysteem. Een leerlingvolgsysteem dat opgestart wordt in de 2de kleuterklas en tot in het 6de leerjaar gebruikt wordt.

Niet enkel de cognitieve ontwikkelingen van de kinderen zijn hier belangrijk, ook met betrokkenheid en welbevinden wordt rekening gehouden. Alle kinderen moeten zich immers goed voelen in onze school!

Door in de klassen gebruik te maken van interactieve werkvormen zoals hoeken- en contractwerk, coöperatieve werkvormen en/of beroep te doen op ondersteuning van de zorgleerkracht werken alle kinderen op hun eigen niveau. Op deze manier worden ze ook gemotiveerd om nieuwe en moeilijkere uitdagingen aan te gaan.

Alle leerkrachten van ons team willen gelijke onderwijskansen scheppen voor alle kinderen. Door het volgen van nascholingen wordt de competentie van de leerkrachten verhoogd en blijven wij op de hoogte van de nieuwste onderwijsstromingen. Nieuwe en interessante ervaringen trachten de leerkrachten dan toe te passen in de dagelijkse klaspraktijk.

Werken aan gelijke onderwijskansen is dus een zeer belangrijke opdracht voor onze school. Kansen bieden aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen, behoort tot een van de grootste uitdagingen van onze school. Wij, als schoolteam, staan hier dan ook garant voor!

Uitvoering in de praktijk: Wie staat in voor de zorg van onze kinderen?

Het realiseren van gelijke kansen en het zorgbreed werken is de verantwoordelijkheid van heel de school.
Wat leeft als ‘gezamenlijke doelgerichtheid van het team’ moet gerealiseerd worden in het pedagogisch didactisch handelen van elke schooldag.  We kiezen elk jaar enkele prioriteiten die we stap voor stap implementeren.

De gemaakte afspraken komen in het schoolwerkplan en worden regelmatig up-to-date gehouden om de gerealiseerde vorderingen te borgen.

 

Elke klastitularis doet aan eerstelijnszorg binnen de eigen klas o.a. door gericht te differentiëren. Hij signaleert, stelt de diagnose en begeleidt de kinderen binnen de groep.

Tijdens de uren contract- en hoekenwerk bijvoorbeeld trachten de leerkrachten oefeningen te voorzien op niveau van elk kind. Niet alleen tijdens deze specifieke werkvormen krijgen de leerlingen onderwijs op maat. De dagdagelijkse klaspraktijk is immers doordrongen van allerlei vormen van differentiatie.

Het zorgbeleid is uiteraard niet alleen het werk van de klastitularissen. Binnen onze school is er ook een zorgcoördinator, een ondersteunende leerkracht die meehelpt om de kinderen zo ver mogelijk te laten ontwikkelen. Dit kan door kinderen individueel te begeleiden, door tips naar individuele kinderen of naar de werking van de klasgroep te geven, door een klas even te splitsen of over te nemen zodat de juf met een of enkele kinderen kan bezig zijn.

De ondersteuning van de zorgcoördinator situeert zich op drie niveaus: (zie ook bijgevoegde tabel ‘interne zorg’)

 1. Leerlingenniveau

Op vraag van de klasleerkracht werkt de zorgleerkracht met een individuele leerling of een kleine groep leerlingen om hardnekkige problemen weg te werken. Dit gebeurt meestal tijdens het klasgebeuren.

 1. Leerkrachtenniveau

Bij de uitbouw van bijvoorbeeld hoeken- en contractwerk kan de klasleerkracht de steun vragen van de zorgleerkracht. Ook tijdens een lesmoment kan de zorgleerkracht extra ondersteuning bieden.

 1. Schoolniveau

Het opvolgen van de testen voor het leerlingvolgsysteem of het organiseren van multidisciplinair overleg (MDO) met alle betrokkenen (klasleerkracht, zoco, CLB, externe helpers/therapeuten, directie en ev. ouders) behoren tot de taken van de zorgcoördinator. Hij/zij is werkzaam zowel in de kleuterschool als in de lagere school.

De prioriteiten weerspiegelen zich in het nascholingsplan.

Het is evident dat het een sterkte is voor het team als de schoolprioriteiten en het nascholingsplan op elkaar worden afgestemd.  D.w.z. dat er tijdens de maandelijkse personeelsvergaderingen systematisch wordt geïnvesteerd in het doornemen van verschillende facetten van de prioriteit.  Op die manier implementeert het team de vernieuwing in het dagelijks schoolleven.

In de planning van het schooljaar is ruimte voor overleg en bijsturing. 

Vlot op elkaar inspelen veronderstelt niet alleen goede afspraken bij de start maar ook tussentijds overleg.  Naast de korte gesprekken die veel kunnen ophelderen is er af en toe ook nood aan tijd om met een grotere groep leerkrachten (of met het voltallige team) te reflecteren, te verdiepen en bij te sturen.  Op een niet ‘volgeboekte’ PV  krijgt het team ruimte om samen te overleggen wat in de groep echt leeft.

 

De school wordt ondersteund wanneer ze concrete vragen formuleert aan een partner.

De CLB-medewerker is op verschillende niveaus een waardevolle partner.

Naast de betrokkenheid op niveau van de individuele leerling en de klas waarbij via het MDO ingegaan wordt op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen kan de CLB-medewerker een inbreng doen door aanvullende diagnostiek of een consultatieve functie op te nemen tegenover de zorgcoördinator, de titularis of de ouders, telkens vanuit een handelingsgericht werken.

Samenwerking binnen een scholengemeenschap of regio (met gewoon en buitengewoon onderwijs) kan een meerwaarde betekenen als de lokale behoeften uitgangspunt blijven, als overleg en informatie antwoorden bieden voor lokale vragen, als de schooloverstijgende acties ten dienste staan van de schoolspecifieke werking.

Het kan bevestigend en bemoedigend zijn voor de zorgcoördinator om met andere zorgcoördinatoren ervaringen te kunnen delen, te reflecteren over de aanpak en weerstanden in te schatten.

Wie aan te spreken in geval van vragen?

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt van onze school voor de ouders wanneer er zich specifieke problemen voordoen. Zij is de schakel tussen de ouders, de klasleerkrachten, logopedisten, CLB, …

De interne zorg in de school omvat drie niveaus die onderling samenhangen:

De titularis is de spilfiguur van het zorgbeleid.

Coördinatie van de zorg op het niveau van de school en de scholengemeenschap

De zorgbegeleider kan…

 • overlegkansen creëren.
 • MDO organiseren.
 • alle zorginitiatieven die in de school worden ontwikkeld coördineren en ondersteunen.
 • een orthotheek uitbouwen.
 • helpen bij het opstellen van een
 • aanspreekpersoon zijn voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten en ouders.
 • bewaker zijn van de samenhang tussen al de participanten van de zorgverbreding die op de basisschool met de leerlingen werkzaam zijn: teamleden, CLB, ouders, BuO, externe hulpverleners.
 • ouderbetrokkenheid stimuleren en communicatie met de ouders bevorderen.
 • het gebruik van het kindvolgsysteem ondersteunen.
 • werkteksten maken om tijdens vergadermomenten teamafspraken te formuleren.
 • afspraken in een definitieve tekstvorm zetten voor het schoolwerkplan.
 • oproepen tot regelmatige zelfevaluatie en bijsturing.

Ondersteuning van het handelen van de leerkracht

De zorgbegeleider kan…

 • de titularis ondersteunen in het verwerven van basisvaardigheden om te signaleren, te diagnosticeren, te plannen, uit te voeren en te evalueren.
 • de titularis coachen door vanuit een collegiaal overleg te zoeken naar aanpakmogelijkheden voor leerlingen met specifieke hulpvragen.
 • de klas overnemen als ambulante leerkracht om de titularis de kans te geven vb. een gesprek te voeren met een leerling die het sociaal-emotioneel moeilijk heeft, om te observeren, om overlegkansen mogelijk te maken.
 • zich inzetten voor collegiaal overleg rond het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag.
 • helpen bij het uitstippelen van individuele leertrajecten (handelingsplannen)
 • helpen bij het zoeken naar en bij het ontwikkelen van differentiatiemateriaal

Begeleiding van kinderen

De zorgbegeleider kan…

 • individuele remediëringssessies verzorgen met aandacht voor de link naar het socio-emotioneel functioneren van het kind en de gevolgde didactiek in de klas.
 • in het veelvuldig remediëren van eenzelfde item bij verschillende kinderen, mogelijkheden vinden om preventief te werken op klas- en schoolniveau.

Vereiste (of na te streven) kwaliteiten:

Bezit elementaire begeleidingsvaardigheden, kan organiseren en heeft overzicht op het geheel.

Kan leerkrachten coachen.

Kan kleine groepen of individuele kinderen remediëren.